POLITYKA PRYWATOŚCI

Rivabella sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych i aplikacji internetowych, które zawierają linki do niniejszej polityki i są publikowane przez Rivabella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej łącznie “Witrynami“).

Rivabella sp. z o.o. (zwana dalej “Rivabella“) zobowiązuje się do zachowania prywatności i poufności informacji dostarczanych przez użytkowników Witryn. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady i praktyki inwestycji The Park Kraków w odniesieniu do danych osobowych zebranych przez The Park Kraków poprzez Witryny.

Jakie informacje zbieramy i jak je przetwarzamy

Należy pamiętać, że przesyłając nam Dane Osobowe ręcznie lub w formie elektronicznej, korzystając z naszych Witryn, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas wszystkich Danych Osobowych w sposób i w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Termin “Dane Osobowe” odnosi się do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, takich jak nazwę firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP komputera.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych Osobowych i z kim mogę się skontaktować w tym zakresie

Za zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych odpowiada Administrator – spółka Rivabella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr: 0000705384, REGON: 368829420, NIP: 5252730841.

Z Administratorem można skontaktować się pod adresem:

ul. Zajęcza 2B,

00-351 Warszawa, Polska,

rodo@whitestar-realestate.com

Telefon: (48 22) 564 50 00.

Z jakich źródeł i danych korzystamy

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, które, zgodnie z prawem otrzymaliśmy od Ciebie jako naszego potencjalnego kontrahenta, tj.: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP komputera.

W niektórych okolicznościach zbieramy informacje o Tobie od naszych partnerów lub z publicznie dostępnych stron internetowych, aby pomóc nam poszerzyć i lepiej zrozumieć naszych klientów oraz poprawić trafność naszych produktów.

Informacje, które uzyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych narzędzi

Używamy plików cookie do śledzenia korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu zbierania standardowych danych dziennika internetowego i informacji o zachowaniach użytkowników. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny przez użytkownika i do kompilowania aktywności raportów statystycznych.

Pamiętaj, że jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre usługi lub funkcje Witryny mogą być niedostępne. Używamy następujących plików cookie:

– Analityczne pliki cookie. Pozwalają nam rozpoznać i zliczyć liczbę odwiedzających oraz sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszych Witrynach, gdy ich używają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej Witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy znajdują to, czego szukają.

– Marketingowe pliki cookie. Służą one do rozpoznania użytkownika po powrocie na naszych Witrynach. Dzięki temu możemy spersonalizować zawartość Witryny i zapamiętać Twoje preferencje. Te ciasteczka rejestrują również Twoją wizytę na naszych Witrynach stronach i linkach, które obserwujesz.

– Cookies wynikające z mechanizmów wbudowanych w Wordpress (np. zmiana języka w zależności od ustawień przeglądarki internetowej).

Większość przeglądarek pozwala zarządzać ustawieniami plików cookie. Ustawienia te można zwykle znaleźć w menu “Ustawienia”, w “Okienku”, “Podręczniku” lub “Preferencjach” w przeglądarce.

Dlaczego przetwarzamy Twoje Dane Osobowe (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej

Przetwarzamy Dane Osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo, na przykład:

a. na podstawie zgody (art. 6 (1) a) RODO)

W przypadku udzielenia wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w określonym celu. Na przykład, jeśli wypełnisz nasz “formularz kontaktowy”, wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zawartych w formularzu w celu skontaktowania się z nami, dając nam swoją wizytówkę, zgadzasz się na przetwarzanie Danych Osobowych w nich zawartych w celach biznesowych. W każdej chwili masz prawo do wycofania tej zgody, kontaktując się z nami pod adresem podanym w punkcie 1 powyżej.

b. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art.6 (1) f) RODO)

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią. Na przykład:

– do celów archiwizacyjnych (dowodowych), np. w przypadku potencjalnego sporu lub roszczenia;

– dla celów marketingu bezpośredniego. W tym przypadku, dokładamy wszelkich starań, aby zrównoważyć nasze interesy z Twoim prawem do prywatności.

c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 (1) c) RODO)

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wtedy, gdy jest to niezbędne do przestrzegania obowiązku prawnego, któremu podlegamy, np. środki zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, spełnienie wymogów kontroli podatkowej i obowiązków sprawozdawczych.

Kto otrzymuje moje Dane Osobowe

Rivabella sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej Cain International („Grupa Cain”).

Rivabella jako Administrator, będący częścią grupy przedsiębiorstw lub instytucji powiązanych z podmiotem centralnym, może mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu Danych Osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Danych Osobowych klientów lub pracowników. Spółka Rivabella ma dostęp do Twoich danych, które są dla nich wymagane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych i ustawowych.

Spółka Rivabella jest administrowana przez White Star Real Estate sp. z o.o. należącą do grupy kapitałowej White Star Real Estate („Grupa White Star”) Usługodawcy i pracownicy White Star Real Estate sp. z o.o. mogą również otrzymywać dane do tych celów, jeśli przestrzegają obowiązku zachowania poufności i naszych udokumentowanych instrukcji zgodnie z RODO.

Jeśli chodzi o przekazywanie Danych Osobowych do odbiorców spoza Grupy Cain i/lub Grupy White Star, możemy ujawniać informacje o Tobie tylko, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być na przykład:

  • władze publiczne i instytucje, o ile istnieje ustawowy lub urzędowy obowiązek;
  • podmioty świadczące usługi biurowe dla Spółki (w tym niszczenie dokumentów, usuwanie danych).

Obejmuje to między innymi dostawców usług pocztowych, dostawców usług IT, domy pocztowe. Nie ujawniamy, nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy Danych Osobowych stronom trzecim na własny użytek, z wyjątkiem sprzedaży całości lub znacznej części aktywów Rivabella Sp. z o.o. Podejmujemy uzasadnione kroki prawne, takie jak klauzule umowne i warunki świadczenia usług, aby zapewnić, że strony trzecie, które otrzymają i przetwarzają Twoje Dane Osobowe, są związane tymi samymi zobowiązaniami jak my i nie wykorzystują tych informacji w żadnym innym celu.

Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane Osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (”EOG“). W takim przypadku podejmiemy kroki, takie jak na przykład stosowne klauzule umowne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ich bezpieczne przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jak długo będą przechowywane Dane Osobowe

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne, aby osiągnąć cele, dla których je zgromadziliśmy, łącznie z celami spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Danych Osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Danych Osobowych, cele, dla których przetwarzamy Dane Osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i mających zastosowanie wymagań prawnych.

Dane Osobowe przekazywane w celach kontaktowych będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania, chyba że w trakcie zmieni się cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych. Wówczas Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy.

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich Danych Osobowych, kontaktując się z nami: rodo@whitestar-realestate.com

Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, czy tak jest w momencie wycofania zgody.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje Dane Osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez powiadomienia.

Jakie przysługują prawa do ochrony Danych Osobowych

Każda osoba, której Dane Osobowe przetwarzamy ma prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu i prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które od Ciebie otrzymaliśmy. Prawo dostępu i prawo do usunięcia podlegają ograniczeniom wynikającym z RODO. Podmioty danych mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważają, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich Danych Osobowych (lub korzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoje zgłoszenie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Ewentualnie możemy odmówić zastosowania się do Twego wniosku w takich okolicznościach.

Czy mam obowiązek podania Danych Osobowych?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Tobą w przypadku wypełnienia naszego formularza “kontakt”.

Nasza strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy celowo żadnych informacji od dzieci.

Twoje Dane Osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Będziemy ulepszać i dodawać nowe funkcje do naszych Witryn oraz ulepszać nasze usługi i produkty. Ze względu na te ciągłe zmiany, zmiany w prawie i zmieniające się technologie, nasza polityka dotycząca Danych Osobowych również będzie się zmieniać od czasu do czasu. W razie dokonania zmian w niniejszej polityce prywatności dotyczących Danych Osobowych, powiadomimy Cię o tym.